Regulamin

 1. Goście korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i
  przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb właścicieli obiektu.
 2. W pensjonacie „Michalina” obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, jedynym miejsce umożliwiającym palenie tytoniu
  znajduje się na zewnątrz obiektu przy wejściu od strony ogrodu.
 3. Pensjonat „Michalina” świadczy usługi krótkotrwałego zakwaterowania bez dodatkowych świadczeń wymaganych w obiektach
  hotelowych w okresie 12 miesięcy w roku.
 4. Doba hotelowa rozpoczyna się w dniu przyjazdu o godz. 16.00, kończy w dniu wyjazdu o godz. 11.00.
 5. Do korzystania z usług na terenie pensjonatu upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja z wniesioną na jej potwierdzenie zadatkiem,
  zgodnie z ustalonymi warunkami rezerwacji, oraz uregulowanie różnicy pomiędzy zaliczką a pobytem w terminie ustalonym z osobą rezerwującą, najpóźniej do 10 dni przed przyjazdem. Nie wpłacenie w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu.
 6. Cena pobytu nie uwzględnia opłaty miejscowej pobieranej przy czynnościach meldunkowych, a przekazywanej na konto Gminy oraz
  innych opłat dodatkowych ustalonych podczas rezerwacji.
 7. Wykonanie usługi polega na przekazaniu czystego i wysprzątanego apartamentu lub pokoju gotowego do użytkowania i następuje
  poprzez przekazanie jednego kompletu kluczy oraz informacji o wyposażeniu wraz ze stanem technicznym pomieszczeń w obecności personelu Ośrodka.
 8. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia
  do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych.
 9. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania apartamentu lub pokoju należy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 10. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania goście ośrodka ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 11. Szkody wynikające z nieprawidłowej eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń powstałe z winy korzystających z obiektu rozliczane
  są na miejscu, tj. podczas pobytu, według ustalonych kwot przez personel Ośrodka, które wystarczą na pokrycie kosztów eksploatacji, naprawę uszkodzenia lub zakup zagubionej rzeczy.
 12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach lub pokojach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego
  należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania apartamentu lub pokoju.
 13. Na terenie „Michaliny” należy zachować ciszę nocną w godzinach od 22.00 do 7.00 rano, z wyjątkiem organizowanych imprez
  wcześniej zapowiedzianych i ogłoszonych.
 14. W obiekcie zabronione jest: – zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody właścicieli Ośrodka (lub w trakcie ciszy nocnej) lub takie zachowanie gości i osób korzystających z usług Ośrodka, które rażąco może zakłócać spokojny pobyt innym gościom.
 15. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: – będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków
  odurzających, lub które zachowują się agresywnie i w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
 16. Osoby niebędące klientami pensjonatu „Michalina” nie mogą przebywać na terenie obiektu, ale dopuszcza się możliwość odwiedzin
  gości wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu właścicielom pensjonatu „Michalina”, jednakże w takim przypadku klient pensjonatu całkowicie odpowiada za wszelkie nieprawidłowości i sprawy wynikłe z powodu tych odwiedzin.
 17. Zezwolenie na pobyt zwierząt w pensjonacie „Michalina” możliwe jest jedynie po zgłoszeniu tego faktu i otrzymaniu zgody podczas
  rezerwacji oraz ostatecznie podczas przyjazdu i weryfikacji danego zgłoszenia przez właściciela Ośrodka z dokonaną wcześniej rezerwacją za dodatkową dopłatą. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień , sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na spacery poza teren Ośrodka. Na terenie Ośrodka zwierzęta należy utrzymywać wyłącznie na smyczy i z kagańcem. Właściciele zwierząt ponoszą za nie pełną odpowiedzialność odszkodowawczą oraz materialną.
 18. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
 19. Za dzieci i młodzież korzystającą z Placu Zabaw odpowiadają ich opiekunowie.
 20. Pensjonat ‘Michalina” nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych np. pogodowych, przerw w
  dostawie prądu, wody, programów TV, internetu, itp.
 21. W przypadku opuszczenia pensjonatu „Michalina” po godz. 22.00 i przed 7.00, należy zgłosić ten fakt właścicielom.
 22. Zabrania się korzystania w obiekcie z własnych urządzeń elektrycznych, butli gazowych, rozpalanie ogniska poza miejscami wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych, lampionów szczęścia, petard itp.
 23. Regulamin niniejszy zatwierdzony został przez właścicieli i obowiązuje od dnia 30.11.2013 r.
 24. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.